Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Joniškio LKBAteik Pas Mus Sveiki!

Joniškio Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia kviečia ateiti visus: jaunus ar senus, turtingus ar vargšus, "gerus ar blogus". Mes renkamės šlovinti Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris laimėjo mums atleidimą per mirtį ant kryžiaus, ir kuris dovanoja mums naują gyvenimą per Jo prisikėlimą.

Efeziečiams 2,4-5 Biblija:

„Bet Dievas, apstus gailestingumo,
iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo,
mus, mirusius nusikaltimais,
atgaivino kartu su Kristumi,
– malone jūs esate išgelbėti.“