Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Joniškio LKBAteik Pas Mus Sveiki!

Joniškio Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia kviečia ateiti visus: jaunus ar senus, turtingus ar vargšus, "gerus ar blogus". Mes renkamės šlovinti Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris laimėjo mums atleidimą per mirtį ant kryžiaus, ir kuris dovanoja mums naują gyvenimą per Jo prisikėlimą.

Psalmių knyga 73:25-26 Biblija:

„Ką aš turiu danguje?
Ir žemėje aš trokštu tik Tavęs.
Kai kūnas ir širdis sunyksta,
Dievas yra mano širdies stiprybė
ir mano dalis per amžius.“